Locations for Suất Ăn Công Nghiệp Bình Dương 1
11.005278 106.708718 0 0 106.708718,11.005278